« کنسرت شاهین نجفی در استکهلم ! | Main | اینم از روز ما ! »

روز زن !

روز زن مبارک ، برای زنان همه ی جهان !
برای آنها که در چهار راه همه سو باد می لرزند و می ترسند و همچنان می ایستند و حق خودشان را  برای مشارکت در ساختن یک دنیای بهتر طلب می کنند. 
 

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.zananeha.com/cgi-bin/MT/mt-tb.cgi/3156

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 8, 2013 1:41 PM.

The previous post in this blog was کنسرت شاهین نجفی در استکهلم !.

The next post in this blog is اینم از روز ما !.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35