« راه پیمایی های آخر هفته ! | Main | آمنه و مجید »

روز معلم

روز معلم !امروز سالروز  قتل فرزاد کمانگر است ، انسانی عاشق ، معلمی عاشق.
امروز روز معلم است.
این روز را به هر کس که با آموختن کلام و حرکت و سخنی به من ، دینی بر من گذاشت  ، تبریک می گویم.
روزتان مبارک ، معلم های خوب من !

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.zananeha.com/cgi-bin/MT/mt-tb.cgi/2878

Comments (2)

یاد فرزاد که می افتم قلبم تیر میکشه مهشید. :(

مصطفی:

آدم اشکش درمیاد وقتی این عکس رو می بینه. نمی دونم چه کشور بلا خیزی شدیم ما که حکومت میخواد روز معلم نامگذاری کنه روز کشته شدن رو انتخاب می کنه. ما میخوایم اسم بذاریم به حد وفور کشته داریم واسه روز معلم. کاش می شد یه روزی که تداعی کننده چیزی غیر از کشته شدن باشه رو نامگذاری کنیم.
ــــــــــــــــــــــــ
موافقم با این حرفت.
در روزگاری که روزگارمان بهتر از این باشد ، حتما .
ولی الان که حکومت می کشد ، ما لااقل با این شیوه نامش را زنده نگاه داریم ، و راهش را هم .
م

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 9, 2011 8:26 PM.

The previous post in this blog was راه پیمایی های آخر هفته !.

The next post in this blog is آمنه و مجید .

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35